نوشته های یه چاقالوی نانازی

همین الان اتفاق افتاد

چهارشنبه 15 تیر 1390 ساعت 01:52 ق.ظ

نشسته ام روبروی مانیتور! از آن موقع هایی هست که الکی گریه ام می آید! چیزی میخوانم و شر شر اشک میریزم !! اشکهایم صورتم را دور میزنند و روی چانه ام بهم میرسند و با هم به زمین میفتند!! در همین موقع وارد میشود و شروع میکند به تعریف خاطره ای از نوجوانی اش!! اشکهایم همچنان میریزند گاهی هم فین کوتاهی میکنم که آب دماغم همراه اشکهایم پایین نیاید!! بعد از حدود 5 دقیقه که خاطره اش را تعریف کرد به سمت در اطاق میرود و ناگهان انگار که چیزی یادش آمده باشد برمیگردد و می پرسد:

- گریه میکردی؟

- نه داشتم بندری میرقصیدم 

- آها

و رفت .....