نوشته های یه چاقالوی نانازی

چرا؟

جمعه 26 اسفند 1390 ساعت 12:21 ب.ظ

چرا من بلد نیستم مهمان نواز خوبی باشم ؟ 

زی زی آمده اینجا . از توی قصه ها ! از توی مجاز! آمده وسط واقعیت زندگی ام . 

اینقدر خوشحالم که حتی نتوانستم محکم بغلش کنم و بگویم که چقدر خوب است که اینجاست.

چرا من بلد نیستم ؟