نوشته های یه چاقالوی نانازی

یکشنبه 6 دی 1388 ساعت 11:51 ق.ظ

حالا دیگر به وقت ایران نزدیک ظهر هست !! دارند آماده میشوند حسین را سر ببرند! خیمه ها را به آتش بکشند و نتیجه این همه زحمت سفره ای پهن کنند و قیمه ای بخورند .   

باز هم عاشورا میگذرد و باز حسین مظلوم و ناشناخته میماند......