نوشته های یه چاقالوی نانازی

ششمین سالگرد

چهارشنبه 18 شهریور 1388 ساعت 10:07 ق.ظ


ششم شهریور ! ششمین سالگرد پیروزی خون بر شمشیرررر!!!!! ششمین سالگرد حماسه ! ششمین سالگرد........

مبارک باد !!!

خوب چیه !! آدم بعد از اون همه کشمکش ازدواج میکنه فکر میکنید چی مینویسه !؟!؟ ششمین سالگرد ازدواج جیگیلی و جوگولی!؟!؟

اتفاقا این عکس فردای روز عروسی نانازی و بابای بچه ها هست که از زور خوشحالی و فرحناکی به این روز دراومده بودند!! البته بابای بچه ها زودی به شکل اولش برگشت ولی متاسفانه نانازی از شدت خوشحالی هنوز همونطوری مونده !!!